31/05/2017 - Peraduan Mencipta Cenderamata Kenangan Sempena Sambutan Jubli Emas
Penyertaan bagi Peraduan Mencipta Cenderamata Kenangan Sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta kini dibukakan.

Peraduan ini terbahagi kepada tiga (3) kategori iaitu:
• Kategori A: Rakyat dan Penduduk Tetap Negara Brunei Darussalam
• Kategori B: Institut Pengajian Tinggi
• Kategori C: Sekolah-Sekolah Menengah dan Maktab-Maktab, Pra-Universiti dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE)

Borang penyertaan dan maklumat lanjut boleh diperolehi di www.moha.gov.bn

Tarikh tutup penyertaan: 13hb Julai 2017

Bagi sebarang pertanyaan sila hubungi 2333041 / 2333043 sambungan 209
Manage PermissionsManage Permissions
Attachments