12/05/2017 - Peraduan Menulis Syair Sempena Sambutan Jublis Emas
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan kini menganjurkan Peraduan Menulis Syair Sempena Sambutan Jublis Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta 2017.

Peraduan ini terbuka kepada rakyat dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam yang berumur 18 tahun dan ke atas.

Sila layari www.jpm.gov.bn/JubliEmas_Syair untuk maklumat lanjut dan memuat turun borang penyertaan.

Tarikh tutup penyertaan: 6 Julai 2017
Manage PermissionsManage Permissions
Attachments