05/10/2017 - Kepimpinan bijaksana wujudkan semangat perpaduan
Kepimpinan bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam memerintah negara telah terbukti dengan wujudnya semangat perpaduan yang tinggi lagi mantap di kalangan rakyat dan penduduk negara ini dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Penaung Jawatankuasa Penasihat Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Menaiki Takhta bersabda demikian semasa menyembahkan Sembah Kesyukuran pada Majlis Istiadat Mengadap Sambutan Jubli Emas Kebawah DYMM Menaiki Takhta yang berlangsung di Balai Singgahsana Indera Buana, Istana Nurul Iman.

“Aspirasi Al-Marhum paduka nenda dan iltizam berterusan paduka ayahanda sendiri, dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu Wata'ala jua, telah meneraju Negara Brunei Darussalam ke arah sebuah negara Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur yang berpaksikan konsep Melayu Islam Beraja.

Apa yang jelas, segenap lapisan rakyat dan penduduk di negara ini telah menikmati taraf hidup yang tinggi, hasil dari kemajuan yang dilakar oleh paduka ayahanda secara peribadi melalui kerajaan paduka ayahanda sendiri,” sabda Duli Yang Teramat Mulia.

DYTM seterusnya bersabda, keprihatinan berterusan Kebawah DYMM dalam hal ehwal kesejahteraan rakyat dan penduduk, khasnya dalam bidang-bidang ugama, sosioekonomi, pendidikan, kesihatan dan kebajikan telah berjaya menempatkan negara ini setanding dengan negara-negara maju lain di dunia.

Malah, di sudut antarabangsa pula, sabda DYTM, Kebawah DYMM juga telah berjaya membawa dan meletakkan Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang berupaya memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada keamanan, kestabilan dan keharmonian sejagat, dengan berpegang kepada prinsip dan dasar saling hormat-menghormati di samping menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, baik di peringkat serantau mahupun antarabangsa.

Terdahulu, DYTM bersabda, hari ini adalah merupakan hari yang penuh bersukut lagi bersejarah bagi Negara Brunei Darussalam dengan genapnya 50 tahun Kebawah DYMM di atas takhta singgahsana Negara Brunei Darussalam.

“Mengambil sukut baik hari bersejarah ini, paduka anakanda, bagi mewakili kerabat diraja, para pembesar negara, orang bergelar serta segenap lapisan rakyat dan penduduk yang bernaung di bawah payung kepimpinan paduka ayahanda, sukacita merafakkan sembah kesyukuran sempena Perayaan Sambutan Jubli Emas Paduka Ayahanda Menaiki Takhta dan seterusnya menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih ke hadapan majlis paduka ayahanda di atas sifat pemedulian, keprihatinan dan kepimpinan adil lagi bijaksana dalam memerintah negara selama ini dan juga menyembahkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi dalam mendukung kepimpinan paduka ayahanda ke arah mencapai Wawasan Negara Brunei Darussalam.

Marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu Wata'ala akan sentiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada paduka ayahanda dan paduka bonda dengan sentiasa dikurniakan kesihatan dan kebahagiaan yang berpanjangan serta paduka ayahanda kekal karar memerintah di atas takhta singgahsana Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan mendapat petunjuk dan keredaan Allah Subhanahu Wata’ala. Ameen Ya Rabbal ‘Alameen,” sabda DYTM.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Manage PermissionsManage Permissions
Attachments