01/10/2017 - Riadah Berbasikal Kayuhan Jubli Emas 8 Oktober
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) akan mengendalikan Riadah Berbasikal Kayuhan Jubli Emas bermula dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, di ibu negara pada hari Ahad, 8 Oktober 2017.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijangka berangkat bercemar duli menyertai Riadah Berbasikal Kayuhan Jubli Emas tersebut.

Riadah Berbasikal Kayuhan Jubli Emas dianjurkan mengambil sukut baik Sambutan Jubli Emas Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta yang bermatlamat antara lain, membentuk budaya sukan dan memantapkan perpaduan menerusi penglibatan masyarakat secara menyeluruh yang menjurus ke arah kehidupan bergerak aktif dan sihat.

KKBS dalam penganjuran program ini bersama-sama dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesihatan serta penglibatan semua kementerian-kementerian yang lain dan juga Persekutuan Basikal Brunei Darussalam memperlihatkan sukan diberi pengiktirafan, penghormatan dan penggalakkan yang sama penting dengan sektor sosial yang lain, bagi mencapai matlamat pembangunan negara, perpaduan dan kestabilan yang berterusan.

Ke arah itu KKBS mengajak segenap lapisan rakyat dan penduduk negara ini dengan menghadirkan diri dan menyertai Riadah Berbasikal Kayuhan Jubli Emas beramai-ramai dan dinasihatkan untuk datang lebih awal daripada waktu pelepasan kayuhan jam 7.00 pagi.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Bandarku Ceria
Manage PermissionsManage Permissions
Attachments