Forum Khas Melayu Islam Beraja Sempena Sambutan Jubli Emas Bagi Daerah Tutong

ATURCARA MAJLIS
SEPANJANG PERLAKSANAAN DI KEMPAT-EMPAT DAERAH


FORUM KHAS MELAYU ISLAM BERAJA
SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN
DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
MENAIKI TAKHTA


Manage PermissionsManage Permissions
8.30 pagi: Kehadiran para jemputan

8.45 pagi: Kehadiran Tetamu Khas

9.00 pagi: Kehadiran Tetamu Kehormat Majlis


: Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah


: Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam


: Bacaan Ayat-ayat suci al Quran & Hadith Pilihan


: Forum Khas Melayu Islam Beraja


: Bacaan Doa Peliharakan Sultan


: Majlis bersurai

* Bagi Daerah Temburung, kehadiran para jemputan bermula pukul 9.00 pagi.


TARIKHHARI
TETAMU KEHORMAT
TEMPAT
02 Oktober 2017
Isnin
​
YANG MULIA PEHIN ORANG KAYA INDERA
PAHLAWAN DATO SERI SETIA AWANG HAJI SUYOI BIN
HAJI OSMAN
MENTERI PENDIDIKAN
Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas

04 Oktober 2017Rabu

YANG MULIA DATO SERI PADUKA DR AWANG HAJI
MOHD AMIN LIEW BIN ABDULLAH
TIMBALAN MENTERI KEWANGAN
(PELABURAN)
Dewan Kemasyarakatan, Daerah Tutong

09 Oktober 2017Isnin

YANG MULIA LAKSAMANA PERTAMA (B) DATO SERI
PAHLAWAN AWANG HAJI ABDUL AZIZ BIN HAJI
MOHD. TAMIT
TIMBALAN MENTERI PERTAHANAN
Pusat Insani Seria, Daerah Belait

12 Oktober 2017Khamis

YANG MULIA DATO SERI PADUKA HAJI AWANG ABD
MOKTI BIN HAJI MOHD DAUD
TIMBALAN MENTERI HAL EHWAL UGAMA
Dewan Kemasyarakatan Rataie, Dewan Temburong


Attachments