Procession of Decorated Vehicles, The Opening Ceremony of Eco Corridor and Mass Junjung Kasih and Kesyukuran CeremonyManage PermissionsManage Permissions
7.15 Pagi: Para Jemputan Hadir.

7.45 Pagi: Kehadiran Pembesar-Pembesar Negara.

8.15 Pagi: Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta Kerabat Diraja di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien.


: Lagu Kebangsaan.


: Perarakan Kenderaan Berhias dan Persembahan Padang.


: Majlis Perasmian Eko-Koridor.


: Majlis Junjung Kasih.Attachments