Mass Fardhu Maghrib and Isya Prayers and Doa Kesyukuran

ATURCARA MAJLIS KESYUKURAN SEMBAHYANG FARDHU MAGHRIB &
ISYA BERJEMAAH, MEMBACA SURAH AL-WAQI’AH, SURAH
AL-MULK, TAHLIL DAN DO'A KESYUKURAN SEMPENA SAMBUTAN
JUBLI EMAS KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI
BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM MENAIKI TAKHTA

JAME’ ‘ASR HASSANIL BOLKIAH, KAMPONG KIARONG

Manage PermissionsManage Permissions
5.00 Petang :Jawatankuasa dan orang ramai hadir.
5.30 Petang :Pembesar negara hadir.
5.55 Petang :​Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta Kerabat Diraja dijunjung oleh Pengerusi Bersama dan Ahli Jawatankuasa Sektoral Rancangan-Rancangan Keugamaan dan Majlis Kesyukuran Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Tahkta.
6.11 Petang : Azan Maghrib oleh :
Yang Mulia Mudim Awang Haji Suhaili bin Haji Kalong
Pegawai Masjid, Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah, Kampong Kiarong.

: Sembahyang Fardhu Maghrib dan Sunat Hajat
diimamkan oleh :
Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abd. Hamid bin Bakal.


: Bacaan Surah Al-Waqi’ah, Surah Al-Mulk dan Tahlil
dipimpin oleh:
Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin


: Bacaan Do'a Kesyukuran oleh :
Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abd. Aziz bin Juned.
Mufti Kerajaan.

7.20 Malam : Azan Isya’ oleh :
Yang Mulia Mudim Awang Haji Abd. Latif bin Haji Saman
Pegawai Masjid, Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah, Kampong Kiarong.
: Sembahyang Fardhu Isya’ diimamkan oleh :
Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.
: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta Kerabat Diraja berangkat meninggalkan majlis.

: Majlis Bersurai.

Attachments